Struktura Fundacji

ze statutu Fundacji Artists for Music

Rozdział IV: Władze Fundacji

§10
Władzami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
2. Komisja rewizyjna zwana dalej Komisją.
3. Rada Programowa zwana dalej Radą.

Rozdział V: Zarząd Fundacji

§11
1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej jednej osoby - Prezesa.
2. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.
3. Kolejne powołania członków Zarządu następuje przy 100 % obecności członków Zarządu
i przy 100 % oddanych głosów „za”.
Każdy członek Zarządu ma prawo złożyć wniosek o powołanie kolejnego członka Zarządu.
Wniosek ten musi zostać złożony pisemnie i być przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
4. Rola, prawa i obowiązki Fundatora w Fundacji:
a. Fundator ma takie same prawa, rolę i obowiązki jak członek Zarządu,
b. Fundator staje się członkiem Zarządu automatycznie na czas nieokreślony,
nie ma możliwości odwołania Fundatora z pozycji członka Zarządu,
c. W sprawach spornych Fundator razem z Prezesem Fundacji (jeżeli są to różne osoby) podejmuje decyzje,
d. Fundator ma prawo odwołać członka Zarządu zwołując posiedzenie nadzwyczajne wszystkich organów Fundacji
decyzją jednomyślną. Prawo to przysługuje Fundatorowi zawsze, niezależnie od sytuacji.
e. Fundator ma prawo złożyć wniosek o powołanie kolejnego członka Zarządu.
Wniosek ten musi zostać złożony pisemnie i być przedstawiony na posiedzeniu Zarządu Fundacji
oraz w tym przypadku zostać uchwalony większością głosów.
f. Fundator ma prawo przekazać swój głos oraz obowiązki związane z pełnioną funkcją zarządowi
lub wymienionej z imienia i nazwiska osoby znajdującej się w Zarządzie Fundacji.
g. W przypadku wydarzeń niezależnych od Fundatora uniemożliwiających spełnienia funkcji,
Fundator ma prawo powołać jednego z członków zarządów do sprawowania obowiązków Fundatora,
h. W przypadku ciężkiej choroby lub śmierci Fundatora, zostaje powołany nowy Prezes przez najbliższą rodzinę Fundatora
w porozumieniu z Zarządem. Prezes pełni wtedy funkcje Fundatora.
5. Zarząd Fundacji ma prawo ingerencji w każdą podejmowaną decyzję przez pozostałe organy władzy Fundacji.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. odwołaniu przez Zarząd Fundacji przy 100 % obecności obecnych członków Zarządu
i przy 100 % oddanych głosów „za” (nie wliczając osoby o której jest mowa),
d. śmierci członka Zarządu.

§12
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji
c. realizacja celów statutowych,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz decydowanie, który pracownik może ją reprezentować,
g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
h. wnioskowanie o zmianę statutu,
i. wnioskowanie o połączenie Fundacji i innymi instytucjami przy decyzji 100 % głosów, w obecności wszystkich członków Zarządu,
j. wnioskowanie o likwidacje Fundacji. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji przy decyzji 100 % głosów,
w obecności wszystkich członków Zarządu.
3. Zarząd Fundacji jest zobowiązany składać Komisji rewizyjnej (od momentu rozpoczęcia jej działalności)
coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
4. Zarząd powołuje stanowiska w Fundacji, w celu usprawnienia działania Fundacji
np. powoływanie dyrektorów, zastępców, sekretariat itp.
5. Do obowiązków Zarządu należą:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b. uchwalanie regulaminów, ustaw itp.
c. zarządzanie majątkiem Fundacji,
d. opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
e. powoływanie stanowisk w Fundacji, w celu usprawnienia działania Fundacji
np. powoływanie dyrektorów, zastępców, sekretariat itp.
f. powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych, oddziałów, zakładów, filii,
jednostek terenowych i innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
g. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
h. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
i. sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
j. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, i innych,
k. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
l. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
połączenia z inną Fundacją oraz likwidację Fundacji.
6. Do uprawnień Zarządu należą wszystkie te działania, które pomogą w realizacji jej obowiązków.
7. Zarząd Fundacji ma prawo wglądu w całą dokumentację Fundacji.

§13
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb Fundacji, co najmniej raz do roku.
2. Terminy posiedzeń są wysyłane pocztą elektroniczną minimum 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu oraz odpowiednie osoby
lub organy władzy (osoby, które są potrzebne do podjęcia niektórych decyzji w kwestiach prawnych,
finansowych, rada programowa etc. w zależności od projektu i stanu Fundacji oraz spółki).

§14
Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę na określonym w niej stanowisku,
z wydzielonym zakresem czynności oraz umowy zlecenie.

Rozdział VI: Komisja rewizyjna

§15
1. Komisja rewizyjna może zostać powołana najwcześniej po pierwszym roku działalności Fundacji.
Powołanie jej zależne jest od potrzeb oraz rozwoju Fundacji.
2. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym oraz opiniującym.
3. Komisja rewizyjna składa się z 2 do 5 osób i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
4. Przewodniczący Komisji jest wybierany przez jej członków oraz kieruje jej pracami.
5. Członków pierwszego składu Komisji powołuje Fundator.
Następnych członków Komisji na miejsce osób, które zakończyły pracę w Komisji
lub dla rozszerzenia jej składu, powołuje Komisja w porozumieniu z Zarządem Fundacji.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Komisji i pozbawienie go członkostwa w Komisji
może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Komisji rewizyjnej
oraz przynajmniej jednego członka Zarządu Fundacji.
7. Członkostwo w Komisji wygasa na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Komisji oraz Zarządu Fundacji,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka,
d. jednogłośnie podjętej decyzji Zarządu Fundacji po dogłębnej analizie pracy danego członka Komisji i jej efektów.
8. Nie można łączyć członkostwa w Komisji rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie Fundacji.
Nie wyklucza to jednak możliwości przejścia do Zarządu Fundacji po ukończonej kadencji w Komisji.

§16
Do zadań Komisji należy:
1. Wytyczanie kierunków działalności Fundacji,
2. Nadzór i kontrola stanu majątkowego Fundacji,
3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
4. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów
w porozumieniu z Zarządem Fundacji.

§17
1. Komisja rewizyjna zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Komisję rewizyjną zwołuje Przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy, na wniosek członów Komisji
lub na wniosek Zarządu Fundacji. Każdy taki wniosek musi zostać zgłoszony na piśmie.
3. Komisja rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów.
W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Zarząd Fundacji.
4. Posiedzenie Komisji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków w celu rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Komisji ma się odbyć nie później niż w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Komisji dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Komisji prowadzi jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, jeśli został wcześniej powołany.
W przypadku nie powołania Wiceprzewodniczącego posiedzenie Komisji
może również poprowadzić jeden z członków Zarządu Fundacji.

§18
Członkowie Komisji rewizyjnej mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę
na określonym w niej stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności.

Rozdział VII: Rada programowa

§19
1. Rada programowa zostaje powołana przez Zarząd Fundacji.
2. Rada programowa jest organem doradczym i ma na celu pomoc oraz usprawnienie działań Fundacji.
3. Rada programowa może zostać powołana na czas nieokreślony do działań Fundacji.
4. Zarząd zastrzega sobie prawo powołania dodatkowej Rady do pomocy w pracy nad konkretnymi projektami.
Zapis ten będzie znajdował się na umowie zawartej pomiędzy każdym członkiem Rady oraz Zarządem Fundacji.
5. Ilość powołanych Rad programowych zależna jest od ilości projektów będących w toku
lub planów nadchodzących wydarzeń na czas najbliższy wynoszący trzy miesiące.

§20
Członkowie Rady programowej mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę na określonym w niej stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności.